GO SPORT POLSKA sp. z o.o. w upadłości

GO Sport Polska Sp. z o.o.,
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028260, REGON 013125125, NIP: 951-18-61-015, BDO: 000506216, 
kapitał zakładowy: 47.500.000 PLN

info@go-sport.pl

Zawiadomienie o incydencie naruszenia danych osobowych w sklepie Go Sport w Centrum Handlowym Promenada w Warszawie

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., w związku ze zdarzeniem mającym miejsce na terenie sklepu Go Sport zlokalizowanego w Centrum Handlowym Promenada w Warszawie (dalej: „Sklep)”, Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości (dalej: „Go Sport”) niniejszym informuję o incydencie naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych:

 1. Opis naruszenia

W dniu 20 lipca 2022 r. doszło do bezprawnego usunięcia i zniszczenia zabezpieczeń lokalu znajdującego się w Centrum Handlowym Promenada w Warszawie przez nieuprawnione osoby. W efekcie, doszło do bezprawnego pozbawienia Spółki posiadania Sklepu, dostępu do niego oraz dostępu do znajdujących się w Sklepie zasobów gospodarczych Spółki, w tym w szczególności danych osobowych. Incydent ten dotyczy danych osobowych pracowników Spółki oraz danych osobowych klientów Spółki, w tym w szczególności klientów, którzy w okresie od 1 – 25 kwietnia 2022 r. złożyli wnioski kredytowe na zakup towarów Spółki. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail oraz PESEL. Dane osobowe mogą dotyczyć grupy kilkudziesięciu osób.

 1. Opis konsekwencji

Powyższy incydent może skutkować dostępem osób trzecich do danych osobowych znajdujących się w Sklepie, które dotychczas były zabezpieczone przez Spółkę, co z kolei może spowodować utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie oraz nieuprawniony dostęp innego podmiotu do danych osobowych, które Spółka przechowuje lub w inny sposób przetwarza.

W szczególności, incydent może skutkować poniższymi konsekwencjami:

 1. Założeniem konta internetowego na dane osoby, których dotyczy incydent,
 2. Zaciągnięciem kredytu,
 3. Zaciągnięciem pożyczki,
 4. Zawarciem umowy ubezpieczenie lub uzyskaniem środków z umowy ubezpieczenia,
 5. Zarejestrowaniem karty prepaid,
 6. Zaciągnięciem zobowiązania umownego, w tym w szczególności zawarciem umowy o świadczenie usług np. internetowych, telewizyjnych i telefonicznych,
 7. Podszywaniem się pod osobę, której dane zostały objęte incydentem,

co w konsekwencji może wiązać się z zadłużeniem osoby, której dane zostały wykorzystane, jej dyskryminacją lub naruszeniem dóbr jej osobistych.

 1. Opis podjętych środków zaradczych i zalecenia

Administrator Danych Osobowych zawiadomił o incydencie naruszenia danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych powiadomił o incydencie osoby, których dane zostały naruszone, za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.go-sport.pl. Z uwagi na szczególną sytuację Spółki (objęcie sankcjami oraz postępowaniem upadłościowym) powyższy sposób poinformowania osób, których dane zostały naruszone, był jednym możliwym do zastosowania w danym momencie

Administrator Danych Osobowych radzi osobom, których dane osobowe zostały objęte incydentem, dokonać w szczególności następujących działań:

 • założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej w celu monitowania aktywności kredytowej,
 • zgłoszenie faktu naruszenia danych osobowym właściwym organom państwowym w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”,
 • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym podmiotom przez osoby, których dane zostały objęte incydentem, zwłaszcza za pośrednictwem telefonu lub sieci Internet.

 1. Dane kontaktowe:

Pytania ze strony osób, których dane mogły się znajdować na terenie Sklepu, prosimy kierować na adres e-mail Syndyka: gsp@zfrsa.pl

Zawiadomienie o incydencie naruszenia danych osobowych w sklepie Go Sport w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., w związku ze zdarzeniem mającym miejsce na terenie sklepu Go Sport zlokalizowanego w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie (dalej: „Sklep)”, Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości (dalej: „Go Sport”) niniejszym informuję o incydencie naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych:

 1. Opis naruszenia

W dniu 23 czerwca 2022 r. doszło do bezprawnego usunięcia i zniszczenia zabezpieczeń wejścia do Sklepu poprzez rozkręcenie drzwi ewakuacyjnych przez nieuprawnione osoby. W efekcie, doszło do bezprawnego pozbawienia Spółki posiadania Sklepu, dostępu do niego oraz dostępu do znajdujących się w Sklepie zasobów gospodarczych Spółki, w tym w szczególności danych osobowych. Incydent ten dotyczy danych osobowych pracowników Spółki oraz danych osobowych klientów Spółki, w tym w szczególności klientów, którzy w okresie od 1 – 25 kwietnia 2022 r. złożyli wnioski kredytowe na zakup towarów Spółki. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail oraz PESEL. Dane osobowe mogą dotyczyć grupy kilkudziesięciu osób.

 1. Opis konsekwencji

Powyższy incydent może skutkować dostępem osób trzecich do danych osobowych znajdujących się w Sklepie, które dotychczas były zabezpieczone przez Spółkę, co z kolei może spowodować utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie oraz nieuprawniony dostęp innego podmiotu do danych osobowych, które Spółka przechowuje lub w inny sposób przetwarza.

W szczególności, incydent może skutkować poniższymi konsekwencjami:

 1. Założeniem konta internetowego na dane osoby, których dotyczy incydent,
 2. Zaciągnięciem kredytu,
 3. Zaciągnięciem pożyczki,
 4. Zawarciem umowy ubezpieczenie lub uzyskaniem środków z umowy ubezpieczenia,
 5. Zarejestrowaniem karty prepaid,
 6. Zaciągnięciem zobowiązania umownego, w tym w szczególności zawarciem umowy o świadczenie usług np. internetowych, telewizyjnych i telefonicznych,
 7. Podszywaniem się pod osobę, której dane zostały objęte incydentem,

co w konsekwencji może wiązać się z zadłużeniem osoby, której dane zostały wykorzystane, jej dyskryminacją lub naruszeniem dóbr jej osobistych.

 1. Opis podjętych środków zaradczych i zalecenia

Administrator Danych Osobowych zawiadomił o incydencie naruszenia danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych powiadomił o incydencie osoby, których dane zostały naruszone, za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.go-sport.pl. Z uwagi na szczególną sytuację Spółki (objęcie sankcjami oraz postępowaniem upadłościowym) powyższy sposób poinformowania osób, których dane zostały naruszone, był jednym możliwym do zastosowania w danym momencie

Administrator Danych Osobowych radzi osobom, których dane osobowe zostały objęte incydentem, dokonać w szczególności następujących działań:

 • założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej w celu monitowania aktywności kredytowej,
 • zgłoszenie faktu naruszenia danych osobowym właściwym organom państwowym w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”,
 • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym podmiotom przez osoby, których dane zostały objęte incydentem, zwłaszcza za pośrednictwem telefonu lub sieci Internet.

 1. Dane kontaktowe:

Pytania ze strony osób, których dane mogły się znajdować na terenie Sklepu, prosimy kierować na adres e-mail Syndyka: gsp@zfrsa.pl

Ogło­sze­nie o sprze­da­ży skład­ni­ków ma­jąt­ko­wych wcho­dzą­cych w skład ma­sy upa­dło­ści
GO Sport Pol­ska sp. z o.o.

15.12.2022

Syn­dyk ma­sy upa­dło­ści GO Sport Pol­ska sp. z o.o. w upa­dło­ści ogła­sza o za­mia­rze sprze­da­ży skład­ni­ków wcho­dzą­cych w skład ma­sy upa­dło­ści, któ­ry­mi są wszyst­kie ak­ty­wa obro­to­we sta­no­wią­ce to­wa­ry (w tym odzież oraz sprzęt spor­to­wy) i wy­po­sa­że­nie skle­pów oraz in­nych środ­ków tr­wa­łych, umiesz­czo­ne w spi­sie in­wen­ta­rza (spis ru­cho­mo­ści ob­ję­tych) pod nr 1.1 – nr 1.25. (da­lej ja­ko: „Ru­cho­mo­ści”)

Zgod­nie ze spo­rzą­dzo­nym opi­sem i osza­co­wa­niem skład­ni­ków ma­sy upa­dło­ści, war­tość li­kwi­da­cyj­na Ru­cho­mo­ści wy­no­si 22.481.114,80 zł net­to. Wy­ce­na Ru­cho­mo­ści znaj­du­je się w ak­tach po­stę­po­wa­nia upa­dło­ściowego, a po­nad­to zo­sta­nie udo­stęp­nio­na oso­bom za­in­te­re­so­wa­nym elek­tro­nicz­nie po wska­za­niu podmio­tu za­in­te­re­so­wa­ne­go na­by­ciem wraz z ad­re­sem e-ma­il do ko­re­spon­den­cji.

Ce­na wy­wo­ław­cza za Ru­cho­mo­ści wy­no­si 23.784.187,00 zł net­to (słow­nie: dwa­dzie­ścia trzy mi­lio­ny sie­dem­set osiem­dzie­siąt czte­ry ty­sią­ce sto osiem­dzie­siąt sie­dem zło­tych i ze­ro gro­szy).

Ofer­ty na­le­ży skła­dać w ter­mi­nie do dnia 22 grud­nia 2022 r. Ofer­ty na­le­ży skła­dać w for­mie pi­sem­nej opa­trzo­nej wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem lub w for­mie elek­tro­nicz­nej opa­trzo­nej kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym. Ofer­ty pi­sem­ne na­le­ży skła­dać na ad­res ul. Wspól­na 70 pię­tro IX; 00-687 War­sza­wa, a ofer­ty elek­tro­nicz­ne na ad­res: war­sza­wa­@z­fr­sa.pl.

W przy­pad­ku wpły­nię­cia co naj­mniej jed­nej ofer­ty z ce­ną nie niż­szą niż ce­na wy­wo­ław­cza (tj. 23.784.187,00 zł net­to), Syn­dyk prze­pro­wa­dza au­kcję. Auk­cja zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­na w ter­mi­nie 3 (trzech) dni od upły­wu ter­mi­nu na skła­da­nie ofert, tj. w dniu 27 grud­nia 2022 r. o go­dzi­nie 12:00 w kan­ce­la­rii Syn­dy­ka przy ul. Wspól­nej 70 pię­tro IX w War­sza­wie. Ofe­ren­ci mo­gą wziąć udział w Auk­cji oso­bi­ście oraz przy wy­ko­rzy­sta­niu środ­ków po­ro­zu­mie­wa­nia się na od­le­głość w try­bie on­li­ne, za po­śred­nic­twem apli­ka­cji MS Te­ams. Wa­run­kiem prze­pro­wa­dze­nia au­kcji jest wpływ co naj­mniej jed­nej waż­nej ofer­ty speł­nia­ją­cej wszyst­kie wy­mo­gi re­gu­la­mi­nu.

Sprze­daż pro­wa­dzo­na jest na po­sta­wie de­cy­zji Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej z dnia 18 li­sto­pa­da 2022 r., nr DNK7.8652.921.2022 ze­zwa­la­ją­cej syn­dy­ko­wi na sprze­daż skład­ni­ków ma­sy upa­dło­ści oraz po­sta­no­wie­nia Sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza z dnia 14 grud­nia 2022 r. o wy­ra­że­niu zgo­dy na sprze­daż z wol­nej rę­ki.

 

Za­łącz­ni­ki:

– Re­gu­la­min sprze­da­ży 

– Po­sta­no­wie­nie Sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza z dnia 14 grud­nia 2022 r.

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI GO SPORT POLSKA SP. O.O. W UPADŁOŚCI DOTYCZĄCE PROCESU SPRZEDAŻY MAJĄTKU SPÓŁKI

18.10.2022

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI GO SPORT POLSKA SP. O.O. W UPADŁOŚCI DOTYCZĄCE PROCESU SPRZEDAŻY MAJĄTKU SPÓŁKI

Dzia­ła­jąc w imie­niu Go Sport Pol­ska sp. z o.o. w upa­dło­ści z sie­dzi­bą w War­sza­wie, KRS 0000028260 (da­lej: Spół­ka lub Go Sport), ja­ko Syn­dyk Ma­sy Upa­dło­ści w oso­bie Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. (da­lej: Syn­dyk lu­b Sprze­da­ją­cy), za­pra­szam wszyst­kie za­in­te­re­so­wa­ne podmio­ty do udzia­łu w pro­ce­sie sprze­da­ży ma­jąt­ku Spół­ki, tj. wszyst­kich ak­ty­wów obro­to­wych sta­no­wią­cych to­wa­ry (w tym odzież oraz sprzęt spor­to­wy) i wy­po­sa­że­nia skle­pów oraz in­nych środ­ków tr­wa­łych (da­lej ja­ko „Ma­ją­tek Go Spor­t”). 

 

 1. Za­sa­dy ko­mu­ni­ka­cji

Zgło­sze­nia za­in­te­re­so­wa­nia udzia­łem w pro­ce­sie sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport na­le­ży kie­ro­wać na ad­res e-ma­il: gsp@zfrsa.pl lub do se­kre­ta­ria­tu Syn­dy­ka pod nu­me­rem te­le­fo­nu: (0048) 22 46 88 409 w go­dzi­nach od 10:00 do 16:00 w ter­mi­nie do 24 pa­ździer­ni­ka 2022 r.

 

 1. Py­ta­nia do­ty­czą­ce pro­ce­su sprze­da­ży na­le­ży kie­ro­wać na ad­res e-ma­il: gsp@zfrsa.pl

Pro­ces sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport

Po prze­ka­za­niu zgło­sze­nia za­in­te­re­so­wa­nia udzia­łem w pro­ce­sie sprze­da­ży po­ten­cjal­ny na­byw­ca otrzy­ma pro­jekt umo­wy o za­cho­wa­niu po­uf­no­ści. Po prze­ka­za­niu przez po­ten­cjal­ne­go na­byw­cę pod­pi­sa­ne­go zo­bo­wią­za­nia do za­cho­wa­nia po­uf­no­ści udzie­lo­ny zo­sta­nie do­stęp do Vir­tu­al Da­ta Ro­om („VDR”), któ­ry bę­dzie za­wie­rał da­ne i in­for­ma­cje na te­mat ofe­ro­wa­ne­go do sprze­da­ży ma­jąt­ku Go Sport.

W ra­mach pro­ce­su sprze­da­ży Ma­jąt­ku GO Sport pre­fe­ro­wa­ne bę­dą ofer­ty kom­plek­so­we, tj. obej­mu­ją­ce ofer­tę na za­kup to­wa­rów, ja­ki i wy­po­sa­że­nia skle­pów.

 

 1. Har­mo­no­gram pro­ce­su sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport 

Czyn­ność / Okres

Zgło­sze­nie za­in­te­re­so­wa­nia udzia­łem w pro­ce­sie sprze­da­ży — od 18 do 24 pa­ździer­ni­ka 2022 ro­ku 

Ana­li­za da­nych udo­stęp­nio­nych na VDR — od 25 pa­ździer­ni­ka do 2 li­sto­pa­da 2022 ro­ku

Zło­że­nie ofert wią­żą­cych na za­kup Ma­jąt­ku Go Sport — 3 li­sto­pa­da 2022 ro­ku 

Wy­bór ofer­ty przez Sprze­da­ją­ce­go ce­lem przedło­że­nia jej do ak­cep­ta­cji wła­ści­wym or­ga­nom — 4 li­sto­pa­da 2022 ro­ku

Po­zy­ska­nie zgód wy­ma­ga­nych dla za­war­cia umo­wy sprze­da­ży — do 4 grud­nia 2022 ro­ku

Za­war­cie umo­wy sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport — do 16 grud­nia 2022 ro­ku 

 

 1. For­ma oraz za­war­tość ofer­ty wią­żą­cej

Ofer­ty wią­żą­ce na za­kup Ma­jąt­ku Go Sport po­win­ny być spo­rzą­dzo­ne na pi­śmie i opa­trzo­ne wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem lub spo­rzą­dzo­ne elek­tro­nicz­nie i opa­trzo­ne kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym. Ofer­ty pi­sem­ne na­le­ży skła­dać na ad­res: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX, 00-687 War­sza­wa, a ofer­ty elek­tro­nicz­ne na ad­res: gsp@zfrsa.pl

Ofer­ty wią­żą­ce na za­kup Ma­jąt­ku Go Sport za­in­te­re­so­wa­nych na­byw­ców po­win­ny za­wie­rać:

 1. Wska­za­nie ce­ny po ja­kiej na­byw­ca jest go­tów na­być Ma­ją­tek Go Sport, w tym w ofer­cie na­le­ży wska­zać osob­no ce­nę na­by­cia to­wa­rów (w tym odzie­ży oraz sprzę­tu spor­to­we­go) oraz ce­nę na­by­cia wy­po­sa­że­nia skle­pów oraz in­nych środ­ków tr­wa­łych;
 2. Wska­za­nie szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji na te­mat źró­deł fi­nan­so­wa­nia trans­ak­cji za­ku­pu ma­jąt­ku Spół­ki wraz z po­twier­dze­niem moż­li­wo­ści za­pew­nie­nia ich do­stęp­no­ści w mo­men­cie za­pew­nia­ją­cym nie­za­kłó­co­ną re­ali­za­cję har­mo­no­gra­mu pro­ce­su sprze­da­ży;
 3. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż peł­na ce­na na­by­cia mu­si być uisz­czo­na na wska­za­ny przez Syn­dy­ka ra­chu­nek ban­ko­wy, ra­chu­nek escrow lub de­po­zyt no­ta­rial­ny przed da­tą za­war­cia umo­wy sprze­da­ży (w przy­pad­ku ra­chun­ku escrow lub de­po­zytu no­ta­rial­ne­go je­dy­nym wa­run­kiem zwal­nia­ją­cym środ­ki na rzecz Syn­dy­ka jest przedło­że­nie za­war­tej umo­wy sprze­da­ży);
 4. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca w ca­ło­ści po­kry­wa kosz­ty za­war­cia i wy­ko­na­nia umo­wy sprze­da­ży; 
 5. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż za­war­cia umo­wy sprze­da­ży wy­ma­ga uzy­ska­nia zgo­dy wła­ści­wych or­ga­nów, w tym sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza oraz Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej;
 6. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż sprze­daż Ma­jąt­ku Go Sport na­stę­pu­je try­bie prze­pi­sów usta­wy Pra­wo upa­dło­ścio­we­go, a więc ma skut­ki sprze­daży eg­ze­ku­cyj­nej, a rę­koj­mia za wa­dy rze­czy sprze­da­nej jest wy­łą­czo­na;
 7.  Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż Syn­dyk w każ­dym mo­men­cie mo­że zre­zy­gno­wać z za­war­cia umo­wy sprze­da­ży; 
 8. Wska­za­nie przed­sta­wi­cie­li na­byw­cy, któ­rzy bę­dą upraw­nie­ni do udzie­la­nia in­for­ma­cji na te­mat i od­po­wia­da­nia na py­ta­nia co do zło­żo­nej ofer­ty.
 9. Do­dat­ko­we za­strze­że­nia 

Sprze­daż mo­że na­stą­pić na rzecz podmio­tu, któ­ry za­ofe­ro­wał naj­ko­rzyst­niej­sze wa­run­ki za­ku­pu Ma­jąt­ku Go Sport, w tym naj­wyż­szą ce­nę. Ofe­rent, któ­re­go ofer­ta zo­sta­nie wy­bra­na, zo­bo­wią­za­ny jest w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie 7 dni od dnia wy­bo­ru ofer­ty wpła­cić kau­cję za­bez­pie­cza­ją­cą w wy­so­ko­ści 10% war­to­ści net­to na ra­chu­nek ban­ko­wy ma­sy upa­dło­ści. W ra­zie bra­ku wpła­ty kau­cji za­bez­pie­cza­ją­cej Syn­dyk mo­że wy­brać in­ną ofer­tę. Syn­dyk mo­że w każ­dym cza­sie nie przy­jąć zło­żo­nej ofer­ty.

Dla za­war­cia umo­wy ko­niecz­ne jest uprzed­nie uzy­ska­nie pra­wem wy­ma­ga­nych ze­zwo­leń obej­mu­ją­cych zgo­dę Sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza na sprze­daż skład­ni­ków ma­sy upa­dło­ści GO Sport Pol­ska w ra­mach po­stę­po­wa­nia upa­dło­ściowego pro­wa­dzo­ne­go przed Są­dem Re­jo­no­wym dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie XVIII Wy­dział Go­spo­dar­czy w spra­wie o sygn. akt  WA1M/GUp/16/2022 oraz ze­zwo­le­nia Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej.