GO SPORT POLSKA sp. z o.o. w upadłości

GO Sport Polska Sp. z o.o.,
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179
 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028260, REGON 013125125, NIP: 951-18-61-015, BDO: 000506216, 
kapitał zakładowy: 47.500.000 PLN

info@go-sport.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE (20.02.23)

Termin składania ofert został przesunięty na 6 marca 2023 do godziny 23.59

oferty@go-sport.pl

Zamawiający – Go Sport Polska Sp. z o.o. w upadłości zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: 

Kompleksową obsługę w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów  Go Sport Polska Sp. z o.o. w upadłości 

 1. Zamawiający: Go Sport Polska Sp. z o.o. w upadłości, Warszawa 
 2. Przedmiot zamówienia:   

Kompleksowa obsługa w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów  Go Sport Polska Sp. z o.o. w upadłości 

Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawcy winni posiadać

Doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, spełniać warunki techniczne zezwalające na przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. 

– cena 90% 

– szybkość realizacji 10%

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Piotr Parużnik email: pparuznik@go-sport.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00  

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi:  

Kompleksowa obsługa w zakresie archiwizacji i przechowywania dokumentów Go Sport Polska Sp. z o.o. w upadłości

W przedmiocie umowy mieści się, w szczególności: 

 1. Usługa archiwizacji i porządkowania dokumentacji niearchiwalnej
  1. 300 kartonów o wymiarach 60x40x40.
 2. Usługa archiwizacji, porządkowania i przechowywania dokumentacji archiwalnej :
  1. 500 kartonów o wymiarach 60x40x40.
  1. 2.600 kartonów o wymiarach 40x30x25
 3. Odbiór i fizyczne zniszczenie wybrakowanej dokumentacji (potwierdzone certyfikatem zniszczenia) 
 4. Przechowywanie akt wraz z obsługą, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności w zakresie archiwizacji dokumentacji oraz ochrony danych osobowych wraz z cyklicznym wybrakowywaniem akt zgodnie z zapisami RODO. 
  1. ok. 3.500 kartonów o wymiarach 40x30x25.
  1. Przechowywanie i usługa archiwizacji elektronicznej dokumentacji archiwalnej – 10 To
 5. Transport dokumentów przekazanych do przechowywania oraz wypożyczanych/udostępnianych;;
 6. Fizyczne udostępnianie akt w trybie standardowym w wersji cyfrowej i analogowej;
 7. Wybrakowanie i zniszczenie przeterminowanych dokumentów znajdujących się w przekazanym do przechowania zasobie wraz z wystawieniem certyfikatu zniszczenia.  

Oferent proszony jest o przedstawienie ceny końcowej oraz wartości szczegółowe do każdego z 7punktów

Faktyczna ilość materiałów do archiwizacji może być inna. 

Dokumentację spółki stanowią:

 1. Dokumentacja kadrowo-płacowa;
 2. Dokumentacja korporacyjna oraz pozostała dokumentacja z działalności spółki.

Dokumentacja spółki zgromadzona została częściowo w postaci papierowej (dokumentacja została wstępnie posegregowana i spakowana w kartony), częściowo w postaci elektronicznej (zdeponowana na wydzielonym nośniku informacji). 

Oferta powinna zawierać:

 1. proponowaną cenę netto i brutto na wykonanie archiwizacji odrębnie dla dokumentacji kadrowo- płacowej oraz pozostałej dokumentacji z działalności spółki;
 2. proponowaną cenę netto i brutto na przechowywanie dokumentacji kadrowo- płacowej oraz pozostałej dokumentacji z działalności spółki;
 3. warunki płatności;
 4. termin wykonania;
 5. informację dot. doświadczenia w zakresie wykonanych prac, tożsamych z treścią niniejszego zapytania   

…………………………………. 

(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

 1. Oświadczam, że: 

Na podstawie przedstawionych mi informacji zawartych w zapytaniu ofertowym jestem w stanie zrealizować przedmiot zamówienia. 

(miejscowość, data) 

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

=========

Komunikat w związku ze zgłoszeniem incydentu bezpieczeństwa naruszenia danych osobowych w Centrali Go Sport Polska, w dniu 25.03.2022

Inspektor Danych uzupełnia informacje o następujące elementy:

1. Osoby, których upublicznienie danych (imię i nazwisko) zostały o tym fakcie poinformowane,

2. Sprawą zajmuje się prokuratura warszawska, która wyjaśnia zaistniały incydent. Sprawa jest w toku.

3. Odpowiednie zgłoszenie na Policję zostało dokonane w dniu 24.03.22

O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Piotr Parużnik, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, inspektor-ochrony-danych@go-sport.pl

Warszawa, 26.02.2023

===

Ogło­sze­nie o sprze­da­ży skład­ni­ków ma­jąt­ko­wych wcho­dzą­cych w skład ma­sy upa­dło­ści
GO Sport Pol­ska sp. z o.o.

15.12.2022

Syn­dyk ma­sy upa­dło­ści GO Sport Pol­ska sp. z o.o. w upa­dło­ści ogła­sza o za­mia­rze sprze­da­ży skład­ni­ków wcho­dzą­cych w skład ma­sy upa­dło­ści, któ­ry­mi są wszyst­kie ak­ty­wa obro­to­we sta­no­wią­ce to­wa­ry (w tym odzież oraz sprzęt spor­to­wy) i wy­po­sa­że­nie skle­pów oraz in­nych środ­ków tr­wa­łych, umiesz­czo­ne w spi­sie in­wen­ta­rza (spis ru­cho­mo­ści ob­ję­tych) pod nr 1.1 – nr 1.25. (da­lej ja­ko: „Ru­cho­mo­ści”)

Zgod­nie ze spo­rzą­dzo­nym opi­sem i osza­co­wa­niem skład­ni­ków ma­sy upa­dło­ści, war­tość li­kwi­da­cyj­na Ru­cho­mo­ści wy­no­si 22.481.114,80 zł net­to. Wy­ce­na Ru­cho­mo­ści znaj­du­je się w ak­tach po­stę­po­wa­nia upa­dło­ściowego, a po­nad­to zo­sta­nie udo­stęp­nio­na oso­bom za­in­te­re­so­wa­nym elek­tro­nicz­nie po wska­za­niu podmio­tu za­in­te­re­so­wa­ne­go na­by­ciem wraz z ad­re­sem e-ma­il do ko­re­spon­den­cji.

Ce­na wy­wo­ław­cza za Ru­cho­mo­ści wy­no­si 23.784.187,00 zł net­to (słow­nie: dwa­dzie­ścia trzy mi­lio­ny sie­dem­set osiem­dzie­siąt czte­ry ty­sią­ce sto osiem­dzie­siąt sie­dem zło­tych i ze­ro gro­szy).

Ofer­ty na­le­ży skła­dać w ter­mi­nie do dnia 22 grud­nia 2022 r. Ofer­ty na­le­ży skła­dać w for­mie pi­sem­nej opa­trzo­nej wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem lub w for­mie elek­tro­nicz­nej opa­trzo­nej kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym. Ofer­ty pi­sem­ne na­le­ży skła­dać na ad­res ul. Wspól­na 70 pię­tro IX; 00-687 War­sza­wa, a ofer­ty elek­tro­nicz­ne na ad­res: war­sza­wa­@z­fr­sa.pl.

W przy­pad­ku wpły­nię­cia co naj­mniej jed­nej ofer­ty z ce­ną nie niż­szą niż ce­na wy­wo­ław­cza (tj. 23.784.187,00 zł net­to), Syn­dyk prze­pro­wa­dza au­kcję. Auk­cja zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­na w ter­mi­nie 3 (trzech) dni od upły­wu ter­mi­nu na skła­da­nie ofert, tj. w dniu 27 grud­nia 2022 r. o go­dzi­nie 12:00 w kan­ce­la­rii Syn­dy­ka przy ul. Wspól­nej 70 pię­tro IX w War­sza­wie. Ofe­ren­ci mo­gą wziąć udział w Auk­cji oso­bi­ście oraz przy wy­ko­rzy­sta­niu środ­ków po­ro­zu­mie­wa­nia się na od­le­głość w try­bie on­li­ne, za po­śred­nic­twem apli­ka­cji MS Te­ams. Wa­run­kiem prze­pro­wa­dze­nia au­kcji jest wpływ co naj­mniej jed­nej waż­nej ofer­ty speł­nia­ją­cej wszyst­kie wy­mo­gi re­gu­la­mi­nu.

Sprze­daż pro­wa­dzo­na jest na po­sta­wie de­cy­zji Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej z dnia 18 li­sto­pa­da 2022 r., nr DNK7.8652.921.2022 ze­zwa­la­ją­cej syn­dy­ko­wi na sprze­daż skład­ni­ków ma­sy upa­dło­ści oraz po­sta­no­wie­nia Sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza z dnia 14 grud­nia 2022 r. o wy­ra­że­niu zgo­dy na sprze­daż z wol­nej rę­ki.

Za­łącz­ni­ki:

– Re­gu­la­min sprze­da­ży 

– Po­sta­no­wie­nie Sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza z dnia 14 grud­nia 2022 r.

================

Ogło­sze­nie syn­dy­ka ma­sy upa­dło­ści GO SPORT POLSKA SP. Z O.O. w upa­dło­ści do­ty­czą­ce zmia­ny har­mo­no­gra­mu pro­ce­su sprze­da­ży ma­jąt­ku spół­ki

8.11.2022

Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000028260 (dalej: Spółka lub Go Sport), jako Syndyk Masy Upadłości w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (dalej: Syndyk lub Sprzedający), informuję o zmianie terminu wyboru oferty najkorzystniejszej w prowadzonym procesie sprzedaży Majątku Go Sport na dzień 10 listopada 2022 r. 

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram procesu w taki sposób, że termin wyboru oferty najkorzystniejszej ustala się na dzień 10 listopada 2022 r.

Poniżej aktualny harmonogram procesu sprzedaży Majątku Go Sport

Wybór oferty przez Sprzedającego celem przedłożenia jej do akceptacji właściwym organom – 10 listopada 2022 roku

Pozyskanie zgód wymaganych dla zawarcia umowy sprzedaży — do 4 grudnia 2022 roku

Zawarcie umowy sprzedaży Majątku Go Sport — do 16 grudnia 2022 roku

===============

02.11.2022

Dzia­ła­jąc w imie­niu Go Sport Pol­ska sp. z o.o. w upa­dło­ści z sie­dzi­bą w War­sza­wie, KRS 0000028260 (da­lej: Spół­ka lub Go Sport), ja­ko Syn­dyk Ma­sy Upa­dło­ści w oso­bie Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. (da­lej: Syn­dyk lub Sprze­da­ją­cy), in­for­mu­ję o zmia­nie ter­mi­nu zło­że­nia ofert wią­żą­cych. Ofer­ty wią­żą­ce moż­na skła­dać do 4 li­sto­pa­da 2022 r. do koń­ca dnia. W związ­ku z po­wyż­szym zmia­nie ule­ga rów­nież ter­min wy­bo­ru ofer­ty naj­ko­rzyst­niej­szej.

Po­ni­żej ak­tu­al­ny har­mo­no­gram pro­ce­su sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport

Zło­że­nie ofert wią­żą­cych na za­kup Ma­jąt­ku Go Sport — do 4 li­sto­pa­da 2022 ro­ku

Wy­bór ofer­ty przez Sprze­da­ją­ce­go ce­lem przedło­że­nia jej do ak­cep­ta­cji wła­ści­wym or­ga­nom – 7 li­sto­pa­da 2022 ro­ku

Po­zy­ska­nie zgód wy­ma­ga­nych dla za­war­cia umo­wy sprze­da­ży — do 4 grud­nia 2022 ro­ku

Za­war­cie umo­wy sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport — do 16 grud­nia 2022 ro­ku

===================

 1. Py­ta­nia do­ty­czą­ce pro­ce­su sprze­da­ży na­le­ży kie­ro­wać na ad­res e-ma­il: gsp@zfrsa.pl

Pro­ces sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport

Po prze­ka­za­niu zgło­sze­nia za­in­te­re­so­wa­nia udzia­łem w pro­ce­sie sprze­da­ży po­ten­cjal­ny na­byw­ca otrzy­ma pro­jekt umo­wy o za­cho­wa­niu po­uf­no­ści. Po prze­ka­za­niu przez po­ten­cjal­ne­go na­byw­cę pod­pi­sa­ne­go zo­bo­wią­za­nia do za­cho­wa­nia po­uf­no­ści udzie­lo­ny zo­sta­nie do­stęp do Vir­tu­al Da­ta Ro­om („VDR”), któ­ry bę­dzie za­wie­rał da­ne i in­for­ma­cje na te­mat ofe­ro­wa­ne­go do sprze­da­ży ma­jąt­ku Go Sport.

W ra­mach pro­ce­su sprze­da­ży Ma­jąt­ku GO Sport pre­fe­ro­wa­ne bę­dą ofer­ty kom­plek­so­we, tj. obej­mu­ją­ce ofer­tę na za­kup to­wa­rów, ja­ki i wy­po­sa­że­nia skle­pów.

2. For­ma oraz za­war­tość ofer­ty wią­żą­cej

Ofer­ty wią­żą­ce na za­kup Ma­jąt­ku Go Sport po­win­ny być spo­rzą­dzo­ne na pi­śmie i opa­trzo­ne wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem lub spo­rzą­dzo­ne elek­tro­nicz­nie i opa­trzo­ne kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym. Ofer­ty pi­sem­ne na­le­ży skła­dać na ad­res: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX, 00-687 War­sza­wa, a ofer­ty elek­tro­nicz­ne na ad­res: gsp@zfrsa.pl

Ofer­ty wią­żą­ce na za­kup Ma­jąt­ku Go Sport za­in­te­re­so­wa­nych na­byw­ców po­win­ny za­wie­rać:

 1. Wska­za­nie ce­ny po ja­kiej na­byw­ca jest go­tów na­być Ma­ją­tek Go Sport, w tym w ofer­cie na­le­ży wska­zać osob­no ce­nę na­by­cia to­wa­rów (w tym odzie­ży oraz sprzę­tu spor­to­we­go) oraz ce­nę na­by­cia wy­po­sa­że­nia skle­pów oraz in­nych środ­ków tr­wa­łych;
 2. Wska­za­nie szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji na te­mat źró­deł fi­nan­so­wa­nia trans­ak­cji za­ku­pu ma­jąt­ku Spół­ki wraz z po­twier­dze­niem moż­li­wo­ści za­pew­nie­nia ich do­stęp­no­ści w mo­men­cie za­pew­nia­ją­cym nie­za­kłó­co­ną re­ali­za­cję har­mo­no­gra­mu pro­ce­su sprze­da­ży;
 3. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż peł­na ce­na na­by­cia mu­si być uisz­czo­na na wska­za­ny przez Syn­dy­ka ra­chu­nek ban­ko­wy, ra­chu­nek escrow lub de­po­zyt no­ta­rial­ny przed da­tą za­war­cia umo­wy sprze­da­ży (w przy­pad­ku ra­chun­ku escrow lub de­po­zytu no­ta­rial­ne­go je­dy­nym wa­run­kiem zwal­nia­ją­cym środ­ki na rzecz Syn­dy­ka jest przedło­że­nie za­war­tej umo­wy sprze­da­ży);
 4. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca w ca­ło­ści po­kry­wa kosz­ty za­war­cia i wy­ko­na­nia umo­wy sprze­da­ży; 
 5. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż za­war­cia umo­wy sprze­da­ży wy­ma­ga uzy­ska­nia zgo­dy wła­ści­wych or­ga­nów, w tym sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza oraz Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej;
 6. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż sprze­daż Ma­jąt­ku Go Sport na­stę­pu­je try­bie prze­pi­sów usta­wy Pra­wo upa­dło­ścio­we­go, a więc ma skut­ki sprze­daży eg­ze­ku­cyj­nej, a rę­koj­mia za wa­dy rze­czy sprze­da­nej jest wy­łą­czo­na;
 7.  Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż Syn­dyk w każ­dym mo­men­cie mo­że zre­zy­gno­wać z za­war­cia umo­wy sprze­da­ży; 
 8. Wska­za­nie przed­sta­wi­cie­li na­byw­cy, któ­rzy bę­dą upraw­nie­ni do udzie­la­nia in­for­ma­cji na te­mat i od­po­wia­da­nia na py­ta­nia co do zło­żo­nej ofer­ty.
 9. Do­dat­ko­we za­strze­że­nia 

Sprze­daż mo­że na­stą­pić na rzecz podmio­tu, któ­ry za­ofe­ro­wał naj­ko­rzyst­niej­sze wa­run­ki za­ku­pu Ma­jąt­ku Go Sport, w tym naj­wyż­szą ce­nę. Ofe­rent, któ­re­go ofer­ta zo­sta­nie wy­bra­na, zo­bo­wią­za­ny jest w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie 7 dni od dnia wy­bo­ru ofer­ty wpła­cić kau­cję za­bez­pie­cza­ją­cą w wy­so­ko­ści 10% war­to­ści net­to na ra­chu­nek ban­ko­wy ma­sy upa­dło­ści. W ra­zie bra­ku wpła­ty kau­cji za­bez­pie­cza­ją­cej Syn­dyk mo­że wy­brać in­ną ofer­tę. Syn­dyk mo­że w każ­dym cza­sie nie przy­jąć zło­żo­nej ofer­ty.

Dla za­war­cia umo­wy ko­niecz­ne jest uprzed­nie uzy­ska­nie pra­wem wy­ma­ga­nych ze­zwo­leń obej­mu­ją­cych zgo­dę Sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza na sprze­daż skład­ni­ków ma­sy upa­dło­ści GO Sport Pol­ska w ra­mach po­stę­po­wa­nia upa­dło­ściowego pro­wa­dzo­ne­go przed Są­dem Re­jo­no­wym dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie XVIII Wy­dział Go­spo­dar­czy w spra­wie o sygn. akt  WA1M/GUp/16/2022 oraz ze­zwo­le­nia Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej.

===========

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03/11/2022 w godzinach 10:00 – 16:00 będzie możliwość odbioru reklamacji pozostawionej w sklepach stacjonarnych Go Sport w następujących lokalizacjach:

201 Ursynów, 203 Wrocław Korona, 204 Janki, 208 Wola Park, 209 Gdańsk Osowa, 210 Jelenia Góra, 211 Kielce, 213 Bydgoszcz, 215 Wileńska, 216 Płock, 217 Częstochowa, 224 Poznań Plaza, 227 Port Łódź, 231 Szczecin Ster, 235 Kraków, 238 Galaxy, 239 Wroclavia, 241 Gdańsk Forum, 243 Młociny.

W dniu 04/11/2022 w godzinach 10:00 – 16:00 będzie możliwość odbioru reklamacji pozostawionej w sklepie stacjonarnym Go Sport w Rzeszowie – 230 Rzeszów

Z naszej strony możliwe jest tylko wydanie towaru. 

Wydanie towaru jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie:

∙            Druku reklamacji dla wszystkich reklamacji

∙            Oryginały kwitu serwisowego dla rzeczy serwisowych

∙            Opcjonalnie dowodu zakupu

Z wyrazami szacunku

GO SPORT

==================

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI GO SPORT POLSKA SP. O.O. W UPADŁOŚCI DOTYCZĄCE PROCESU SPRZEDAŻY MAJĄTKU SPÓŁKI

18.10.2022

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI GO SPORT POLSKA SP. O.O. W UPADŁOŚCI DOTYCZĄCE PROCESU SPRZEDAŻY MAJĄTKU SPÓŁKI

Dzia­ła­jąc w imie­niu Go Sport Pol­ska sp. z o.o. w upa­dło­ści z sie­dzi­bą w War­sza­wie, KRS 0000028260 (da­lej: Spół­ka lub Go Sport), ja­ko Syn­dyk Ma­sy Upa­dło­ści w oso­bie Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. (da­lej: Syn­dyk lu­b Sprze­da­ją­cy), za­pra­szam wszyst­kie za­in­te­re­so­wa­ne podmio­ty do udzia­łu w pro­ce­sie sprze­da­ży ma­jąt­ku Spół­ki, tj. wszyst­kich ak­ty­wów obro­to­wych sta­no­wią­cych to­wa­ry (w tym odzież oraz sprzęt spor­to­wy) i wy­po­sa­że­nia skle­pów oraz in­nych środ­ków tr­wa­łych (da­lej ja­ko „Ma­ją­tek Go Spor­t”). 

 1. Za­sa­dy ko­mu­ni­ka­cji

Zgło­sze­nia za­in­te­re­so­wa­nia udzia­łem w pro­ce­sie sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport na­le­ży kie­ro­wać na ad­res e-ma­il: gsp@zfrsa.pl lub do se­kre­ta­ria­tu Syn­dy­ka pod nu­me­rem te­le­fo­nu: (0048) 22 46 88 409 w go­dzi­nach od 10:00 do 16:00 w ter­mi­nie do 24 pa­ździer­ni­ka 2022 r.

 1. Py­ta­nia do­ty­czą­ce pro­ce­su sprze­da­ży na­le­ży kie­ro­wać na ad­res e-ma­il: gsp@zfrsa.pl

Pro­ces sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport

Po prze­ka­za­niu zgło­sze­nia za­in­te­re­so­wa­nia udzia­łem w pro­ce­sie sprze­da­ży po­ten­cjal­ny na­byw­ca otrzy­ma pro­jekt umo­wy o za­cho­wa­niu po­uf­no­ści. Po prze­ka­za­niu przez po­ten­cjal­ne­go na­byw­cę pod­pi­sa­ne­go zo­bo­wią­za­nia do za­cho­wa­nia po­uf­no­ści udzie­lo­ny zo­sta­nie do­stęp do Vir­tu­al Da­ta Ro­om („VDR”), któ­ry bę­dzie za­wie­rał da­ne i in­for­ma­cje na te­mat ofe­ro­wa­ne­go do sprze­da­ży ma­jąt­ku Go Sport.

W ra­mach pro­ce­su sprze­da­ży Ma­jąt­ku GO Sport pre­fe­ro­wa­ne bę­dą ofer­ty kom­plek­so­we, tj. obej­mu­ją­ce ofer­tę na za­kup to­wa­rów, ja­ki i wy­po­sa­że­nia skle­pów.

 1. Har­mo­no­gram pro­ce­su sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport 

Czyn­ność / Okres

Zgło­sze­nie za­in­te­re­so­wa­nia udzia­łem w pro­ce­sie sprze­da­ży — od 18 do 24 pa­ździer­ni­ka 2022 ro­ku 

Ana­li­za da­nych udo­stęp­nio­nych na VDR — od 25 pa­ździer­ni­ka do 2 li­sto­pa­da 2022 ro­ku

Zło­że­nie ofert wią­żą­cych na za­kup Ma­jąt­ku Go Sport — 3 li­sto­pa­da 2022 ro­ku 

Wy­bór ofer­ty przez Sprze­da­ją­ce­go ce­lem przedło­że­nia jej do ak­cep­ta­cji wła­ści­wym or­ga­nom — 4 li­sto­pa­da 2022 ro­ku

Po­zy­ska­nie zgód wy­ma­ga­nych dla za­war­cia umo­wy sprze­da­ży — do 4 grud­nia 2022 ro­ku

Za­war­cie umo­wy sprze­da­ży Ma­jąt­ku Go Sport — do 16 grud­nia 2022 ro­ku 

 1. For­ma oraz za­war­tość ofer­ty wią­żą­cej

Ofer­ty wią­żą­ce na za­kup Ma­jąt­ku Go Sport po­win­ny być spo­rzą­dzo­ne na pi­śmie i opa­trzo­ne wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem lub spo­rzą­dzo­ne elek­tro­nicz­nie i opa­trzo­ne kwa­li­fi­ko­wa­nym pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym. Ofer­ty pi­sem­ne na­le­ży skła­dać na ad­res: ul. Wspól­na 70 pię­tro IX, 00-687 War­sza­wa, a ofer­ty elek­tro­nicz­ne na ad­res: gsp@zfrsa.pl

Ofer­ty wią­żą­ce na za­kup Ma­jąt­ku Go Sport za­in­te­re­so­wa­nych na­byw­ców po­win­ny za­wie­rać:

 1. Wska­za­nie ce­ny po ja­kiej na­byw­ca jest go­tów na­być Ma­ją­tek Go Sport, w tym w ofer­cie na­le­ży wska­zać osob­no ce­nę na­by­cia to­wa­rów (w tym odzie­ży oraz sprzę­tu spor­to­we­go) oraz ce­nę na­by­cia wy­po­sa­że­nia skle­pów oraz in­nych środ­ków tr­wa­łych;
 2. Wska­za­nie szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji na te­mat źró­deł fi­nan­so­wa­nia trans­ak­cji za­ku­pu ma­jąt­ku Spół­ki wraz z po­twier­dze­niem moż­li­wo­ści za­pew­nie­nia ich do­stęp­no­ści w mo­men­cie za­pew­nia­ją­cym nie­za­kłó­co­ną re­ali­za­cję har­mo­no­gra­mu pro­ce­su sprze­da­ży;
 3. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż peł­na ce­na na­by­cia mu­si być uisz­czo­na na wska­za­ny przez Syn­dy­ka ra­chu­nek ban­ko­wy, ra­chu­nek escrow lub de­po­zyt no­ta­rial­ny przed da­tą za­war­cia umo­wy sprze­da­ży (w przy­pad­ku ra­chun­ku escrow lub de­po­zytu no­ta­rial­ne­go je­dy­nym wa­run­kiem zwal­nia­ją­cym środ­ki na rzecz Syn­dy­ka jest przedło­że­nie za­war­tej umo­wy sprze­da­ży);
 4. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca w ca­ło­ści po­kry­wa kosz­ty za­war­cia i wy­ko­na­nia umo­wy sprze­da­ży; 
 5. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż za­war­cia umo­wy sprze­da­ży wy­ma­ga uzy­ska­nia zgo­dy wła­ści­wych or­ga­nów, w tym sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza oraz Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej;
 6. Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż sprze­daż Ma­jąt­ku Go Sport na­stę­pu­je try­bie prze­pi­sów usta­wy Pra­wo upa­dło­ścio­we­go, a więc ma skut­ki sprze­daży eg­ze­ku­cyj­nej, a rę­koj­mia za wa­dy rze­czy sprze­da­nej jest wy­łą­czo­na;
 7.  Oświad­cze­nie na­byw­cy, że na­byw­ca jest świa­do­my, iż Syn­dyk w każ­dym mo­men­cie mo­że zre­zy­gno­wać z za­war­cia umo­wy sprze­da­ży; 
 8. Wska­za­nie przed­sta­wi­cie­li na­byw­cy, któ­rzy bę­dą upraw­nie­ni do udzie­la­nia in­for­ma­cji na te­mat i od­po­wia­da­nia na py­ta­nia co do zło­żo­nej ofer­ty.
 9. Do­dat­ko­we za­strze­że­nia 

Sprze­daż mo­że na­stą­pić na rzecz podmio­tu, któ­ry za­ofe­ro­wał naj­ko­rzyst­niej­sze wa­run­ki za­ku­pu Ma­jąt­ku Go Sport, w tym naj­wyż­szą ce­nę. Ofe­rent, któ­re­go ofer­ta zo­sta­nie wy­bra­na, zo­bo­wią­za­ny jest w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie 7 dni od dnia wy­bo­ru ofer­ty wpła­cić kau­cję za­bez­pie­cza­ją­cą w wy­so­ko­ści 10% war­to­ści net­to na ra­chu­nek ban­ko­wy ma­sy upa­dło­ści. W ra­zie bra­ku wpła­ty kau­cji za­bez­pie­cza­ją­cej Syn­dyk mo­że wy­brać in­ną ofer­tę. Syn­dyk mo­że w każ­dym cza­sie nie przy­jąć zło­żo­nej ofer­ty.

Dla za­war­cia umo­wy ko­niecz­ne jest uprzed­nie uzy­ska­nie pra­wem wy­ma­ga­nych ze­zwo­leń obej­mu­ją­cych zgo­dę Sę­dzie­go­-ko­mi­sa­rza na sprze­daż skład­ni­ków ma­sy upa­dło­ści GO Sport Pol­ska w ra­mach po­stę­po­wa­nia upa­dło­ściowego pro­wa­dzo­ne­go przed Są­dem Re­jo­no­wym dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie XVIII Wy­dział Go­spo­dar­czy w spra­wie o sygn. akt  WA1M/GUp/16/2022 oraz ze­zwo­le­nia Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej.

=======================================

Szanowni klienci, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.10.2022r., w godzinach 14-17 będzie możliwość odbioru reklamacji pozostawionej w sklepie stacjonarnym Go Sport. Z naszej strony możliwe jest tylko wydanie towaru. 

W sklepach Go Sport Poznań C.H Plaza oraz Go Sport Szczecin C.H Ster odbiór nastąpi w dniu 21.10.2022r., w godzinach 14-17

Wydanie towaru jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie:

∙            Druku reklamacji dla wszystkich reklamacji

∙            Oryginały kwitu serwisowego dla rzeczy serwisowych

∙            Opcjonalnie dowodu zakupu

Z wyrazami szacunku

GO SPORT

==============================

PYTANIA OFERTOWE – PAKOWANIE SKLEPÓW GO SPORT POLSKA

Szanowni Państwo,Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości, na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku oraz powtórnej analizy swoich potrzeb przedstawia Państwu następujące pytanie ofertowe.

Celem przyszłych prac jest:

Przedmiotem przyszłej umowy będzie:

Lokalizacja sklepów:

 1. Bolesława Krzywoustego 126, 51-421 Wrocław – Wrocław 203 Korona
 2. Dąbka 152, 82-300 Elbląg – 232 Elbląg
 3. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań – 224 Poznań Plaza
 4. Górczewska 124, 01-460 Warszawa – 208 Go Sport Wola Park
 5. Jana Pawła II al. 51, 58-506 Jelenia Góra – 210 Jelenia Góra
 6. Krakowska 10 Nowa Wieś, 42-262 Poczesna – 217 Częstochowa
 7. Kruszwicka 1, 85-213 Bydgoszcz – 213 Bydgoszcz
 8. Kuli 19, 35-032 Rzeszów – 230 Rzeszów
 9. Ku Słońcu 67, 71-047 Szczecin – 231 Szczecin Ster
 10. Mszczonowska 3 Janki, 05-090 Raszyn – 204 Go Sport Janki
 11. Ostrobramska 75B, 04-175 Warszawa – 206 Promenada
 12. Pabianicka 245, 93-457 Łódź – 227 Port Łódź
 13. Piłsudskiego al. 15/23, 90-306 Łódź – 212 Galeria Łódzka
 14. Podgórska 34, 31-536 Kraków – 235 Kraków
 15. Puławska 427, 02-801 Warszawa – 201 Ursynów
 16. Spacerowa 48, 80-299 Gdańsk – 209 Gdańsk Osowa
 17. Sucha 1, 50-086 Wrocław – 239 Wrocław Wroclavia
 18. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce – 211 Kielce
 19. Targowa 72, 03-734 Warszawa – 215 Go Sport Wileńska
 20. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk – 241 Gdańsk Forum
 21. Wyszogrodzka 127, 09-410 Płock – 216 Płock Mazovia
 22. Wyzwolenia al. 18/20, 70-532 Szczecin – 238 Szczecin CH Galaxy
 23. Zgrupowania AK Kampinos 15, 01-943 Warszawa – 243 Go Sport Młociny
 24. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
 25. Spółdzielczości Pracy al. 32, 20-147 Lublin – 223 Lublin Olimp

Plany sklepów oraz zdjęcia konceptów sklepowych ze względu na ich ciężar informatyczny zostaną umieszczone na OneDrive.

Szczegółowy Zakres lokalizacji:

Go Sport w zależności od potrzeb biznesowych, może zdecydować, że prace określone w zleceniu będą wykonywane w niektórych tylko lokalizacjach pośród 25 sklepów należących do sieci Go Sport oraz w innych terminach niż określone w  Orientacyjnym Harmonogramie Prac. Go Sport będzie informował Zleceniobiorcę, w której lokalizacji chce przeprowadzić prace określone w zleceniu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w formie wiadomości e-mail . Zleceniobiorca zobowiąże się rozpocząć wykonywanie prac w danej lokalizacji w terminie wskazanym przez Go Sport. Czas wykonania prac w danej lokalizacji wynosi 3-5 dni.

Zakres Prac:

 1. rozbiórka i spakowanie regałów hali sprzedaży na dostarczone palety;
 2. rozbiórka i spakowanie konstrukcji nośnej mebli hali sprzedaży na dostarczone  palety;
 3. usuniecie z podłogi wystających kotew i śrub; usunięcie śrub i innych elementów pozostałych po demontażu ze ścian,
 4. zdjęcie, posegregowanie spakowanie na dostarczone palety akcesoriów (wieszaki, belki, ramy );
 5. rozbiórka i spakowanie na dostarczone palety mebli magazynowych;
 6. rozbiórka i spakowanie  na dostarczone palety stołów serwisowych zaplecza;
 7. rozbiórka i spakowanie na dostarczone palety części socjalnej  (szafki pracownicze, ławki, stoliki );
 8. rozbiórka i spakowanie na dostarczone palety mebli i wyposażenia kuchni (szafki wiszące, szafki stojące);
 9. rozbiórka i spakowanie na dostarczone palety mebli kasowych;
 10. zabezpieczenie spakowanych na paletach przedmiotów w sposób zapewniający ich bezpieczny transport;
 11. zinwentaryzowanie wszystkich pakowanych elementów;
 12. transport na rampy i załadunek całego spakowanego wyposażenia;
 13. przygotowanie listy spakowanych elementów.

Wstępny Harmonogram Prac:

Niżej przedstawiamy proponowaną kolejność prac, przy czym szczegóły będą ustalane z wybranym Zleceniobiorcą

PoniedziałekWarszawa UrsynówWarszawa PromenadaWarszawa Wola Park
WtorekWarszawa UrsynówWarszawa PromenadaWarszawa Wola Park
ŚrodaWarszawa UrsynówWarszawa PromenadaWarszawa Wola Park
CzwartekWarszawa UrsynówWarszawa PromenadaWarszawa Wola Park
Piątek
Sobota
Niedziela
PoniedziałekWarszawa WieleńskaWarszawa Blue CityWarszawa Janki
WtorekWarszawa WieleńskaWarszawa Blue CityWarszawa Janki
ŚrodaWarszawa WieleńskaWarszawa Blue CityWarszawa Janki
CzwartekWarszawa WieleńskaWarszawa Blue CityWarszawa Janki
Piątek
Sobota
NiedzielaWrocław WroclawiaŁódź PortKielce
PoniedziałekWrocław WroclawiaŁódź PortKielce
WtorekWrocław WroclawiaŁódź PortKielce
ŚrodaWrocław WroclawiaŁódź PortKielce
CzwartekWrocław KoronaForum GrańskRzeszów
PiątekWrocław KoronaForum GrańskRzeszów
SobotaWrocław KoronaForum GrańskRzeszów
NiedzielaWrocław KoronaForum GrańskRzeszów
PoniedziałekWrocław KoronaForum GrańskRzeszów
Wtorek
Środa
CzwartekJelenia GóraKraków
PiątekJelenia GóraCzęstochowaKraków
SobotaJelenia GóraCzęstochowaKraków
NiedzielaJelenia GóraCzęstochowaKraków
PoniedziałekJelenia GóraCzęstochowaKraków
WtorekLubinCzęstochowa
ŚrodaLubin
CzwartekLubin
Piątek
Sobota
NiedzielaLubinPoznań Plazza
PoniedziałekLubinPoznań PlazzaBydgoszcz
WtorekPoznań PlazzaBydgoszcz
ŚrodaPoznań PlazzaBydgoszcz
CzwartekPoznań PlazzaBydgoszcz
PiątekSzczecin SterBydgoszcz
SobotaSzczecin Ster
NiedzielaSzczecin Ster
PoniedziałekSzczecin SterPłock
WtorekSzczecin SterPłock
ŚrodaPłock
CzwartekPłock
Piątek
Sobota
Niedz

Kryteria wyboru

 1. Cena
 2. Dostępność w realizacji zamówienia
 3. Jakość (referencje)

Oferty proszę kierować na adres oferty@go-sport.pl w terminie do 17.10.22 do końca dniaNiniejsze zapytanie nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje GO SPORT POLSKA sp. z o.o. z upadłości do zawarcia z Państwem umowy.

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie Państwu przez GO Sport Polska sp. z o.o. oświadczenia o przyjęciu Państwa oferty bez zastrzeżeń. W razie braku takiego oświadczenia, oferta uważana jest za odrzuconą, a umowa nie jest zawarta.

Pozdrawiamy

Biuro Go Sport Polska


GO Sport Polska Sp. z o.o.,
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179
 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000028260, REGON 013125125, NIP: 951-18-61-015, BDO: 000506216, kapitał zakładowy: 47.500.000 PLN

——————————————————————————————————

Zawiadomienie o incydencie naruszenia danych osobowych w sklepie Go Sport w Centrum Handlowym Auchan Poczesna w Częstochowie

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., w związku ze zdarzeniem mającym miejsce na terenie sklepu Go Sport zlokalizowanego w Centrum Handlowym Auchan Poczesna w Częstochowie (dalej: „Sklep)”, Go Sport Polska sp. z o.o. w upadłości (dalej: „Go Sport”) niniejszym informuje o incydencie naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych:

 1. Opis naruszenia

W dniu 19 maja 2022 r. o godzinie 11.29 nieuprawione osoby  dokonały zniszczenia zabezpieczenia wejścia do Sklepu, w tym zamków oraz i systemu alarmowego, oraz założyły nowe zabezpieczenia wejścia do Sklepu. W efekcie, doszło do bezprawnego pozbawienia Spółki posiadania Sklepu, dostępu do niego oraz dostępu do znajdujących się w Sklepie zasobów gospodarczych Spółki, w tym w szczególności danych osobowych. Incydent ten dotyczy danych osobowych pracowników Spółki oraz danych osobowych klientów Spółki, w tym w szczególności klientów, którzy w okresie od 1 – 25 kwietnia 2022 r. złożyli wnioski kredytowe na zakup towarów Spółki. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail oraz PESEL. Dane osobowe mogą dotyczyć grupy kilkudziesięciu osób.

2. Opis konsekwencji

Powyższy incydent może skutkować dostępem osób trzecich do danych osobowych znajdujących się w Sklepie, które dotychczas były zabezpieczone przez Spółkę, co z kolei może spowodować utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie oraz nieuprawniony dostęp innego podmiotu do danych osobowych, które Spółka przechowuje lub w inny sposób przetwarza.

W szczególności, incydent może skutkować poniższymi konsekwencjami:

 1. Założeniem konta internetowego na dane osoby, których dotyczy incydent,
 2. Zaciągnięciem kredytu,
 3. Zaciągnięciem pożyczki,
 4. Zawarciem umowy ubezpieczenie lub uzyskaniem środków z umowy ubezpieczenia,
 5. Zarejestrowaniem karty prepaid,
 6. Zaciągnięciem zobowiązania umownego, w tym w szczególności zawarciem umowy o świadczenie usług np. internetowych, telewizyjnych i telefonicznych,
 7. Podszywaniem się pod osobę, której dane zostały objęte incydentem,

co w konsekwencji może wiązać się z zadłużeniem osoby, której dane zostały wykorzystane, jej dyskryminacją lub naruszeniem dóbr jej osobistych.

3. Opis podjętych środków zaradczych i zalecenia

Administrator Danych Osobowych zawiadomił o incydencie naruszenia danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych powiadomił o incydencie osoby, których dane zostały naruszone, za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.go-sport.pl. Z uwagi na szczególną sytuację Spółki (objęcie sankcjami oraz postępowaniem upadłościowym) powyższy sposób poinformowania osób, których dane zostały naruszone, był jednym możliwym do zastosowania w danym momencie

Administrator Danych Osobowych radzi osobom, których dane osobowe zostały objęte incydentem, dokonać w szczególności następujących działań:

 1. założyć konto w systemie informacji kredytowej i gospodarczej w celu monitowania aktywności kredytowej,
 2. zgłoszenia faktu naruszenia danych osobowym właściwym organom państwowym w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”,
 3. zachować szczególną ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym podmiotom przez osoby, których dane zostały objęte incydentem, zwłaszcza za pośrednictwem telefonu lub sieci Internet.
 1. Dane kontaktowe:

Pytania ze strony osób, których dane mogły się znajdować na terenie Sklepu, prosimy kierować na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Piotr Parużnik, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, inspektor-ochrony-danych@go-sport.pl